תקנון

תקנון

                                                    תקנון ותנאי שימוש באתר 

 
 1. אתר סמייל שופ הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית למכירת מוצרים שונים, לרבות, אך לא רק, שעונים, תיקים וטלפונים (להלן: "המוצרים"). האתר מנוהל ע"י חברת "גבסו זה הכל" , ע.מ.316166560 (להלן:" האתר" ו/או "המפעילה" ו/או "החברה" בהתאמה). 

 
 1. הנך מתבקש לקרוא את תקנון האתר, שכן תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מתחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. כניסה לאתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמה מפורשת של המשתמש לפיו מסכים הוא ומאשר את כל הוראות תקנון זה ומקבל אותם, ללא כל סייג, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.  

 
 1. ככל ואינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 

 
 1. החברה והנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לעדכן, לערוך ולשנות את התקנון, על פי שיקול דעתם הבלעדי, וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם הנובעים משינוי ו/או עדכון התקנון. 

 
 1. החברה רשאית להפסיק, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר,  במלואה או בחלקה, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ומבלי שלמשתמש תהיינה טענות כלשהן כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם בשל הפסקת פעילות האתר כאמור. 

 
 1. כל תלונה ו/או שאלה ו/או הערה אשר עניינה שימוש באתר תעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון שמספרו 053-7001672. 

 
 1. האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד כאשר ההתייחסות הינה לזכר ונקבה כאחד. 

 
 1. תאגיד ו/או כל אדם בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות אשר גילו מעל 18 שנים, אזרח ישראל ו/או תושב ו/או בעל היתר שהייה חוקית המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל ומכובד בישראל, רשאים לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות התקנון (להלן: "הלקוח" ו/או "המזמין" ו/או "המשתמש" בהתאמה). 

 
 1. חרף האמור, הנהלת האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בנימוק, היה ולא תעמוד באחד או יותר מתנאים המפורטים בתקנון.  

 
 1. ההזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר יהיה מושבת לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת ולמשתמש לא יהיו טענות כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. 

 
 1. למען הסר ספק מובהר, כי ייתכן ויחולו שינויים כאלה ואחרים במועדים הנקובים בתקנון זה, לרבות שעות פעילות האתר, שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות של החברה, מועדי האספקה, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.  

 
 1. באתר נמכרים מוצרים שונים, כפי שאלה מופיעים ברשימות המוצרים באתר, אולם החברה רשאית, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף ו/או לשנות ו/או להחליף את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר וכל זאת ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

 
 1. מובהר, כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה.  

 
 1. נותני המוצרים נלקחים מהיבואן/ספק ומשכך החברה ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, ככל ויוצר שוני בין התמונה המוצגת באתר לבין מראה ומפרט המוצר בפועל.   

 2. מחירי המוצרים הקובעים מופיעים לצד כל מוצר המופיע באתר. החברה רשאית לעדכן ולשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל שינויים המחירים כאמור.  

 
 1. ככל ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים מחיר המוצר יחויב לפי המחיר המעודכן. 

 
 1. ככל ועודכן מחיר בין מועד הזמנתו לבין מועד אספקתו, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר במועד הכנת ההזמנה ולא מועד ההזמנה, ומשכך ייתכנו שינויים בין מחיר ההזמנה במועד בה נשלחה על ידי הלקוח באתר לבין המחיר הסופי שבו יחויב הלקוח. 

 
 1. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך כי המבצע עודנו בתוקף בעת מועד ההזמנה על ידי המשתמש. החברה רשאית בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות ו/או להפסיק כל מבצע שקיים באתר ללא כל צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. 

 
 1. מחירי המוצרים כוללים מע"מ כדין. 

 
 1. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וביעילות על המשתמש להזין פרטים מלאים ועדכניים אודותיו. מלוא האחריות למילוי פרטיו של המשתמש תחול על המשתמש בלבד ולחברה ו/או לאתר ו/או למי מטעמם לא תחול אחריות כלשהי על פרטים שגויים אשר הוזנו על ידי המשתמש. 

 
 1. התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי חברות כרטיסי האשראי הפועלות בארץ בלבד, ובתנאי כי חברות אלו מאפשרות לבצע רכישות אינטרנטיות למזמין.  

 
 1. המוצרים הנרכשים באתר יסופקו, בכפוף למלאי הקיים ובכפוף לכך כי פרטי כרטיס האשראי שמילא המשתמש נכונים ושהעסקה אושרה על ידי חברת האשראי והעסקה אומתה באמצעות טלפון ו/או בדואר אלקטרוני שנשלח לקונה תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. מועדי משלוח המוצרים יחושבו החל מיום קבלת אישור סופי מחברת האשראי. 

 
 1. עסקה אשר אושרה בכרטיס אשראי, תופיע בפירוט כרטיס האשראי של הלקוח כחיוב עבור pelepay.info  או כל חברת סליקה אחרת אשר החברה תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עמה. 

 
 1. בכל מקרה בו חויב המזמין והמוצר לא נמצא במלאי המזמין יקבל החזר כספי מלא ובכפוף לתנאי חברת האשראי. 

 
 1. במידה וההזמנה לא אושרה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה ובמקרה כזה באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות בטלפון ולהסדיר את פרטי ההזמנה, אחרת הזמנתו תבוטל. 

 
 1. מובהר, כי החברה תהיה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או דרכי ביצוע ההזמנה, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם. 

 
 1. הנהלת האתר ו/או החברה יהיו רשאיות לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:  

 

26.1    נפלה טעות סופר ו/או שגיאה באשר למחיר הפריט ו/או תיאורו ו/או זמן אספקתו או כל טענות אחרת מכל מין וסוג שהוא. מיד עם היוודע דבר הטעות תפעל הנהלת האתר לתיקון הטעות באופן מיידי וכן תיידע את המשתמשים שרכשו את המוצרים לגבי הטעות. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם בגין ביטול העסקה ובגין אי אספקת המוצרים. 

 

26.2    אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר. 

 

26.3    במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כח עליון, לרבות, אך לא רק, פעולות מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות, השבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה ו/או האתר ו/או בכל מקרה בו החליטה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים הנרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה ו/או מי מטעמו. 

 

26.4    אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה ובתנאי כי המוצרים טרם סופקו למזמין.  

 
 1. המוצרים יסופקו באזורים מסוימים בלבד אשר משתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכן, החברה שומרת על זכותה להגביל את האזורים אליהן נשלחות ההזמנות.

 
 1. מובהר, כי רכישת מוצרים ואספקתם אפשרית רק במקרים כאשר הכתובת המבוקשת שהוזנה על ידי המשתמש מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, וכל זאת בכפוף לכך שאין כל מניעה ביטחונית ו/או גישה מוגבלת ו/או טכנית ו/או כל מניעה אחרת המונעת את אספקת המוצרים. 

 
 1. בגין הזמנת המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך שיצוין באתר בעת ביצוע ההזמנה. דמי משלוח יגבו עבור הזמנה אחת. קרי, דמי המשלוח יתווספו למחיר הכולל של ההזמנה. החברה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את דמי המשלוח מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. 

 
 1. החברה תעשה את מירב מאמציה כדי לספק את מלוא המוצרים שהוזמנו בהזמנה, אולם ישנם מקרים בהם ישנו חוסר במוצר מסוים ומשכך, החברה לא מתחייבת לספק את אותו המוצר ללקוח כתוצאה מחוסר זמינותו וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטענה לעניין זה. 

 
 1. זמני אספקת המוצרים הינם בין 19 ל-39 ימי עסקים, ללא ימי שישי שבת, מיום ביצוע ההזמנה, ובכפוף לאישור ההזמנה  על ידי חברת האשראי של המשתמש. החברה רשאית לשנות את זמני אספקת המוצרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. 

 
 1. בכל חריגה ממועדי אספקת המוצרים כאמור בסעיף 31 לעיל, המזמין מתבקש לפנות לחברה. 

 
 1. יובהר, כי, שירות המשלוחים ניתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת החברה או האתר ולא באחריותם. משכך, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירותי השליחויות כאמור, לרבות, אך לא רק, נזק הנובע מרשלנות. 

 
 1. כמו כן, עיכובים במועד המשלוח או האספקה עקב סיבות שאינן בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, אך לא רק, הנחיות וצווים של הממשלה והרשות המקומית, כח עליון, מלחמה, תנאי מזג אויר קיצוני, שביתות, ביקוש עודף להזמנות בשל מגפה/מחלה, חגים וכיו"ב לא יהיה בהם כדי לפטור את הלקוח מחובתו לשלם עבור ההזמנה וכן הלקוח לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי ו/או סעד כלשהו בגין האיחורים כאמור, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל עיכובים כאמור. 

 
 1. במידה והלקוח בחר לקבל את המוצרים באמצעות משלוח חינם אזי אספקת המוצרים תתבצע באמצעות יחידות דואר ישראל, יחידת הדואר/נקודת האיסוף (בית עסק פרטי המורה מטעם דואר ישראל והחברה), הקרובה לביתו של הלקוח, ומשכך האחריות לאיסוף החבילה כאמור הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח. ידוע ללקוח, כי אי איסוף חבילה תוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הודעה לפיה ההזמנה ממתינה לאיסוף תוחזר החבילה ישירות לספק. למען הסר ספק מובהר, כי אי איסוף המוצרים מדואר ישראל/נקודת האיסוף לא תפטור את הלקוח מתשלום ההזמנה אשר בוצעה על-ידו וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. 

 
 1. במידה והלקוח בחר לקבל את המוצרים באמצעות משלוח (שליח עד לבית הלקוח) אזי היה ובמועד אספקת המוצרים הלקוח ו/או מי מטעמו לא ימצאו במען שצוין בעת ביצוע ההזמנה ו/או הלקוח לא יאותר על ידי השליח והלקוח לא יאשר טלפונית כי הינו מאשר את השארת המוצרים ליד דלת ביתו או במקום סמוך למענו תוחזר ההזמנה לספק.  במקרה כאמור, הלקוח יהיה אחראי לתאם מול שירות הלקוחות מועד אספקה נוסף ויחויב בתשלום דמי משלוח נוספים. או בקביעת  מועד אספקה נוסף תוך 10 ימי עסקים כדי לפטור את הלקוח מתשלום ההזמנה אשר בוצעה על ידו וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. 

במידה והלקוח אישר טלפונית לשליח כי זה רשאי להשאיר את המוצרים ליד דלת מענו או במקום סמוך למענו, הלקוח מסכים ומאשר באותו המעמד כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, אך לא רק, במקרה של גניבה ו/או נזק ו/או כל טענה אחרת הנוגעת למוצרים שהושארו במקום כאמור. 

 
 1. ככל והלקוח מעוניין לבצע שינוי/עדכון בהזמנה הרי שזה יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לכך שהלקוח יצור קשר עם החברה ויודיע בדבר רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה. ביטול כאמור, יתאפשר רק במידה וההזמנה טרם יצאה למשלוח. 

 
 1. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למפורט בדף ההזמנה, והכל בהתאם לתנאי היבואן/ספק. 

 
 1. אופן אריזת המוצרים אינו נקבע על ידי החברה ו/או האתר ומשכך למזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמה בעניין זה. 

 
 1. החזרת מוצרים וביטול הרכישה יעשו בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. 

 
 1. יובהר, כי לא ניתן להחזיר מוצר  אשר נעשה בו שימוש ו/או נפתח מאריזתו המקורית. 

 
 1. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר החברה ללקוח את כספו בגין ההזמנה, אולם החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להורות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים. 

 
 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים יעשה תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה. לצורך ביטול העסקה על הלקוח ליצור קשר עם החברה ולהודיע לה על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של הלקוח תתאם החברה עם הלקוח את דרך החזרת המוצרים לחברה וכי החזרת המוצרים כאמור תיעשה על חשבון הלקוח. 

 
 1. עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל החברה, ובכפוף לבדיקתם בעת החזרתם ואישורה של החברה בנוגע לתיקונתם, תחזיר החברה ללקוח את כספו בגין ביטול ההזמנה. המפעילה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים את דמי המשלוח ככל ואלה נגבו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם- 1980 ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהלקוח, זאת בכפוף לבדיקת טענותיו על ידי החברה בדבר אי התאמה ו/או פגם, בהתאם לעניין. 

 
 1. יוער ויודגש, כי החברה מדגישה בפני הלקוח כי עליו לבדוק את המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (לדוגמא- הכמות שהתקבלה אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על הלקוח להודיע לחברה תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והלקוח לא הודיע לחברה במועד כאמור, יראו את הלקוח כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל כך. 

 
 1. תנאי לקבלת החזר כספי הוא מסירת מספר המעקב שהמוצר אכן נשלח ויודגש- ללא קבלת מספר מעקב זה לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין ביטול העסקה, והכל בכפוף להוראות הדין. 

 
 1. יובהר, כי המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מיוצרים על ידי החברה ועל כן, האחריות הבלעדית לכל המוצרים באתר  ו/או כל מידע ו/או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות, אך לא רק, שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים עפ"י הדין ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות אשר צורפו לכל מוצר, ככל וצורפו.

  

 1. ככל ובתום לב סופק ללקוח מוצר אשר אינו תואם את תיאורו באתר, באפשרות הלקוח ליצור קשר עם החברה אשר תדאג לזיכוייכם בגובה מחיר המוצר שנרכש ותתאם את מועד החזרתו לחברה. לחילופין, הלקוח יהיה רשאי להחליף את המוצר במוצר אחר ולקבל זיכוי ו/או להוסיף סכום נוסף בהתאם להפרש בין המוצר שהתקבל למוצר החלופי. 

 
 1. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, ו/או הפסד כלשהו שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר. האמור יחול גם במקרים שבו התבצעה רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס. 

 
 1. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי בשל טעות שביצע הלקוח בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, כתובת לאספקת המוצרים וכדומה.

 
 1. הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא יישאו באחריות בגין כל עיכוב ו/או אי דיוק ו/או תקלה ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות המחשוב או בשרתי האתר ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או חדירות בלתי חוקיות ו/או הפסקות ו/או כוח עליון ו/או נזק לרכוש ו/או נזק גופני ו/או הונאה ו/או מוות שינבעו או ייגרמו כתוצאה משימוש באתר. 

 
 1. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם ללקוח עקב איחור במועד האספקה או כתוצאה מאספקת מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות החברה. בכל מקרה, אחריות החברה תהיה מוגבלת עד לגובה סכום המוצר בלבד. 

 
 1. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, בין ישירים ובין עקיפים, מכל סוג שהוא שייגרמו למזמין ו/או לצדדי ג' כתוצאה משימוש והסתמכות על התוכן המופיע באתר. 

 
 1. הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתנים, לעיתים, ע"י צדדי ג', לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לנתונים ולמידע על המוצרים כאמור לעיל, אשר כאמור אינם מיוצרים על ידה. 

 
 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה, בין ישירים ובין עקיפין, מכל מין וסוג שהוא אשר יגרמו ללקוח ו/או לצדדי ג' כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים באתר.  

 
 1. ידוע ללקוח כי עם אישור תנאי השימוש באתר הוא מסכים לכך כי הנהלת האתר ו/או החברה יהיו רשאים לעשות שימוש במידע ובפרטים האישיים שנקלטו באתר לצורך יצירת קשר, שליחת דיוורים שוטפים וישירים בכל אמצעי התקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר ישראל, דואר אלקטרוני, פניות טלפוניות, מסרונים והודעות למטרות קידום מכירות, שיווק וכדומה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם בעניין זה. 

 
 1. מובהר, כי על אף שבאתר מופיע מידע פרסומי מאת צדדי ג' וקישורים לאתרים נוספים של צדדי ג', אין הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם  אחראים לתוכן ו/או למידע כאמור. 

 
 1. בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

 
 1. זכויות הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה, זכויות היוצרים ו/או שמות מסחריים ו/או עיצוב גרפי של האתר ו/או הפטנטים ו/או תמונות המוצרים ו/או מחירון המוצרים ו/או כל חומר אחר המצוי באתר הינם שייכים באופן בלעדי לחברה.

 
 1. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ו/או להעתיקם ו/או להציגם באתר אינטרנט או שירות אחר ו/או למוכרם ו/או לשווקם ובכלל זה בתמונות המוצרים ובפרטים אחרים המופיעים באתר ו/או במוצרים המתפרסמים, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

 
 1. במקרה של מחלוקות או סכסוך ו/או תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בנתניה.
 
פועל על Coi
0
דף הבית טלפון